CONFINED SPACE

CONFINED SPACE  ที่อับอากาศ

 

             “ที่อับอากาศ” หมายถึง ที่ซึ่งมี ทางเข้า-ออกจำกัดและมีการระบายอากาศไม่เพียงพอ ที่จะทำให้อากาศภายในอยู่ในสภาพถูกสุขลักษณะและปลอดภัย เช่น อุโมงค์ ถ้ำ บ่อ หลุม ห้องใต้ดิน ห้องนิรภัย ถังน้ำมัน ถังหมัก ถัง ไซโล ท่อ เตา ภาชนะหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน 

OSHA ในอเมริกานิยามว่า "ที่อับอากาศ' คือ

1. มีทางเข้าออกจำกัด : พื้นที่ซึ่งปริมาตรมีขนาดเล็ก

2. มีขนาดใหญ่พอที่มนุษย์เข้าไปทำงานได้ : ผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆ ที่อยู่นอกพื้นที่นั้นจะเข้าไปสังเกตการณ์หรือช่วยเหลือผู้ที่กำลังปฏิบัติงานได้ยาก 
3. ไม่ได้ออกแบบให้เข้าไปทำงานอย่างเนื่อง : ช่องเปิด ทางเข้า-ออก อยู่ไกลจากจุดปฏิบัติงาน มีขนาดเล็ก หรือมีจำนวนจำกัด

 

ต้องมีครบทั้ง 3 ข้อ จึงจะเรียกว่า ที่อับอากาศ หรือ Confined Space

 

 

 

        "บรรยากาศอันตราย" หมายความว่า สภาพอากาศที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายจากสภาวะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

- มี O2 ต่ำกว่า 19.5% หรือ มากกว่า 23.5% โดยปริมาตร

- มี ก๊าซ ไอ ละอองที่ติดไฟหรือระเบิดได้ เกิน 10% ของ LEL

- มี ฝุ่นที่ติดไฟหรือระเบิดได้ ซึ่งมีค่าความเข้มข้นเท่ากับหรือมากกว่าค่าเข้มข้นขั้นต่ำของสารเคมีแต่ละชนิดในอากาศที่อาจติดไฟหรือระเบิดได้ (Low Flammable Limit หรือ Lower Explosive Limit)

- มีค่าความเข้มข้นของสารเคมีแต่ละชนิดเกินมาตรฐานที่กำหนดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

- สภาวะอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือชีวิต

 

      อันตรายในพื้นที่อับอากาศการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ อาจมีอันตรายต่อสุขภาพและความเสียหายอย่างอื่น เช่น ทรัพย์สินหรืออาจถึงชีวิตเลยก็ได้ซึ่งสรุปพอได้ดังนี้ 


1. การขาดออกซิเจน ทำให้หมดสติ หรือเสียชีวิตได้

2. ไฟไหม้ หรือเกิดการระเบิด เนื่องจากปฏิกิริยาของแก๊สที่ติดไฟได้ (Combustible Gas) ได้แก่ แก๊สในตระกูลมีเธนและแก๊สอื่น ๆ ทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้

3. อันตรายทันทีเมื่อมีการสัมผัสสารเคมี และสูดดมแก๊สพิษ

4. เกิดการสะสมของสารพิษในร่างกาย

5. ประสิทธิภาพของการมองเห็นลดลงเนื่องจากแสงสว่างไม่เพียงพอหรือฝุ่นละออง 

6. อุณหภูมิสูง หรืออุณหภูมิต่ำเกินไป ทำให้ร่างกายปรับสมดุลไม่ทัน

7. การอพยพออกจากพื้นที่เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินมีอุปสรรค

 

 

               ค่ากำหนดการสัมผัสก๊าซในพื้นที่อับอากาศของ OSHAสำนักบริหารความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงานแห่งชาติสหรัฐฯ หรือ OSHA (Occupational Safety and Health Administration) 
กำหนดค่าจำกัดการสัมผัสที่ยอมรับได้ หรือ PEL (Permissible Exposure Limits) ของก๊าซในพื้นที่อับอากาศไว้ดังต่อไปนี้ 

- ออกซิเจน (O2) 
Low: 19.5%            High: 23.5% 

- คาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) 
Ceiling: 200 ppm    TWA: 35 ppm    STEL: N/A 

- ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) 
Ceiling: N/A           TWA: 10 ppm    STEL: 15 ppm 

- ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
Ceiling: N/A           STEL: 2 ppm     STEL: 5 ppm 

- ค่า LEL ของก๊าซหรือไอสารที่ติดไฟได้ 
(Combustible gas or vapor) = 10%